Olvasási idő: ~10 perc

Építési területet érintő legfőbb Műszaki Irányelvek és alkalmazásuk

A Műszaki Irányelvek alkalmazása, ahogy a szabványoké is önkéntes, viszont amennyiben tervező eltér az irányelvben foglaltaktól, rajta van a bizonyítási teher és a felelősség is, hogy az eltérő műszaki tartalomra igazolja, hogy alkalmas a követelmények kielégítésére. A Műszaki Irányelvtől való eltéréseket amikor azt jogszabály előírja az illetékes hatósággal jóvá kell hagyatni. Ilyen pl. a tűzvédelem területe.

Tartalmukat minden szakmagyakorlónak szakterülettől és végzettségtől függetlenül legalább olyan mértékben szükséges ismernie, amilyen mértékben annak betartásáért illetve betartatásáért, ellenőrzéséért felelős.

Az OTSZ 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról is 2020. január 22.-vel módosult.

Az 1996. évi XXXI. Törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról értelmében:

3/A. § * (1) Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat meghatározza az épületek, építmények létesítési és használati, valamint a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos tűzvédelmi követelményeket, az elérendő biztonsági szintet.

(2) A tűzvédelmi műszaki irányelvek kidolgozásáért felelős bizottság kidolgozza az Országos Tűzvédelmi Szabályzatban meghatározott biztonsági szintnek megfelelő egyes műszaki megoldásokat, számítási módszereket tartalmazó tűzvédelmi műszaki irányelveket.

(3) Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatban meghatározott biztonsági szint elérhető
a) tűzvédelmet érintő nemzeti szabvány betartásával.
b) a tűzvédelmi műszaki irányelvekben kidolgozott műszaki megoldások, számítási módszerek alkalmazásával, vagy
c) a tűzvédelmi műszaki irányelvektől vagy a nemzeti szabványtól részben vagy teljesen eltérő megoldással, ha az azonos biztonsági szintet a tervező igazolja.

Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek és hatályuk

A TvMI alkalmazása önkéntes. A TvMI alkalmazást úgy kell tekinteni, hogy azzal az Országos Tűzvédelmi Szabályzat (továbbiakban: OTSZ) vonatkozó követelményei teljesülnek, az OTSZ által elvárt biztonsági szint megvalósul.
A TvMI-k érdemi részétől való eltérés esetén a tűzvédelmi hatóságnál eltérési engedélyezési eljárást kell kezdeményezni és lefolytatni. A kérelmezőnek igazolnia kell a rendeletben meghatározott védelmi célok teljesülését és a legalább azonos biztonsági szintet. Az eltérési engedély és a jóváhagyásiránti kérelemnek tartalmaznia kell:

 • az eltéréssel érintett előírás, követelmény megnevezését,
  az eltérés indokát,
 • az eltéréssel érintett építmény, építményrész, szabadtér megnevezését,
 • eltérési engedélyezés esetén a védelmi célok teljesülésének igazolását,
 • jóváhagyás esetén az e rendeletben meghatározott biztonsági szint teljesülését,
 • alátámasztó, megfelelően részletes műszaki dokumentációt.

A TvMI-ben található „Megjegyzések”, „Mellékletek”, valamint „Példák” az érdemi résszel összefüggésben iránymutatást, magyarázatot tartalmaznak, az ezektől való eltérés nem jelenti azt, hogy a tervező a TvMI-től a Ttv. 3/A. § (3) bekezdés c) pontja szerint eltért volna.

Összefüggések:

Az OTSZ előírásait és TvMI-k műszaki megoldásait egységesen kell kezelni. Elengedhetetlen a rendszer elvű gondolkodás és tervezés!

TvMI alkalmazása során az OTSZ, TvMI-k fogalmait, az OTSZ-ben nem szereplő fogalmak esetén az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény (ÉTv), a Tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló törvény (Ttv), az Országos Településrendezési és Építési Követelmények (OTÉK) fogalmait, vagy az adott területre vonatkozó egyéb irányelvben, szabványban vagy jogszabályban szereplő fogalmakat kell alapul venni.

Eltérő fogalomhasználat esetén az OTSZ és TvMI-k fogalmai az irányadók!

A jogosultságokat mind a tervezés, kivitelezés, mind az üzemeltetés során ellenőrizni szükséges, figyelemmel a szakma szabályaira vonatkozó előírásokra, kamarai szabályzatokra, szakismeretre stb. Ezekre vonatkozóan is tartalmaznak egyes TvMI-k iránymutatásokat!

A tervező az építménybe betervezett építési termék elvárt műszaki teljesítményét a jogszabályokban az építési termékre, valamint a tervezett épületszerkezetre vonatkozóan meghatározott követelmények és szakmai szabályok szerint kell hogy meghatározza. (275/2013. Korm. rendelet) A műszaki tartalom meghatározása szempontjából tervezőnek komplex szemléletmódra van szüksége. Rendszerben, az összes követelményre figyelemmel kell a legmegfelelőbb megoldást meghatároznia.

Nem elég, hogy egy terméknek, szerkezetnek megvannak az igazoló dokumentumai a lényeg az, hogy az igazoló dokumentumai alapján alkalmas e a követelmények kielégítésére. A Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek abban is segítséget nyújtanak, hogy ezeket az igazolásokat miként kell megtenni.

Építési termékek, szerkezetek kiválasztása esetén tervező, kivitelező akkor jár el helyesen, ha első körben tisztázza az OTSZ által támasztott követelményeket. Ezt akkor tudja megtenni, ha ismeri az adott épület mértékadó kockázati osztályt, a kockázati egységek és tűzszakaszok határát, az átmeneti védett terek, menekülési útvonalak elhelyezkedését, a környező épületektől tartandó tűztávolság mértékét, az építmény szintszámát, a tűzoltóegységek beavatkozási feltételeinek a biztosíthatóságát, az épületszerkezetek OTSZ szerinti típusát, meglévő épülete esetén a szerkezetek jellemzőt. 

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat előírásait minden építési tevékenység során be kell tartani, függetlenül attól, hogy milyen részletezettségű dokumentáció vagy engedély kell hozzá. Ha egy építési termék, szerkezet az OTSZ előírásait, a TvMI-k tartalmát figyelmen kívül hagyva kerül meghatározásra tűzvédelmi szempontból az elvárt biztonsági szint nem lesz biztosított, a létesítmény ez által veszélyeztetheti az épületben tartózkodók testiépségét, életét, anyagi javait, de a környező épületek biztonságára is kihatással lehet.

Ha ismert az OTSZ által támasztott követelmény, mely vonatkozhat konkrét építési termékre (pl. szigetelés menekülési útvonalon) vagy szerkezetre pl. tűzgátló válaszfal, tetőfödém térelhatároló szerkezete, a következő lépcső, hogy ellenőrizzük, hogy a tervezett kialakítással kapcsolatban milyen további műszaki megoldásokat, elvárásokat támaszt a TvMI valamint azt is, hogy az Építményszerkezetek tűzvédelmi jellemzői TvMI szerint az adott termék, szerkezet megfelelőségéhez milyen igazolásokra van szükség.

Az építész tervezőnek a Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek tartalmát a szakági tervezői munka koordinálása szempontjából is kellő mélységben kell ismernie. Amennyiben a TvMI-ben szereplő műszaki tartalomtól el szeretnének térni, a tűzvédelmi hatóság a tűzvédelmi műszaki irányelvektől vagy a nemzeti szabványtól részben vagy teljesen eltérő megoldást kérelemre jóváhagyhatja, ha a legalább azonos biztonsági szintet a kérelmező igazolja. Ez igaz akkor is ha az OTSZ előírásait nem tudja betartani a tervező. Ez eljárásokat minden eltérés vonatkozásában a szakhatósággal engedélyeztetni kell, akkor is ha nincs építési engedélyezési eljárás. Tervező mellett kivitelező, FMV és műszaki ellenőr is felel, hogy a beépítés, ellenőrzés, igazolás az előírások szerint valósuljanak meg.

Az Építményszerkezetek tűzvédelmi jellemzői TVMI végén található N melléklet, kifejezetten a tervezők, kivitelezők, felelős műszaki vezetők, műszaki ellenőrök számára készült Ellenőrző lista építményszerkezetek tervezéséhez, ellenőrzéséhez. Első lépésként ennek tartalmát lenne fontos a szakmagyakorlóknak megismernie, hogy a tűzvédelmi szempontból is megfelelő építési terméket, szerkezetet tudják betervezni.

Kérdés esetén forduljanak hozzánk bizalommal!

Az alábbiakban megtalálhatók a hazai legfőbb Műszaki Irányelvek listája és elérési linkjei.

Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek

 1. Tűzterjedés elleni védelem
 2. Kiürítés
 3. Hő és füst elleni védelem
 4. Tűzoltó egységek beavatkozási feltételeinek biztosítása
 5. Beépített tűzjelző berendezés tervezése, telepítése
 6. Beépített tűzoltó berendezések tervezése, telepítése
 7. Villamos berendezések, villámvédelem és elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem
 8. Számítógépes tűz- és füstterjedési, valamint menekülési szimuláció
 9. Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv
 10. Szabadtéri rendezvények
 11. Építményszerkezetek tűzvédelmi jellemzői
 12. Felülvizsgálat és karbantartás
 13. Robbanás elleni védelem
 14. Kockázati osztályba sorolás

Ingyenese letölthetők az alábbi linken: https://www.katasztrofavedelem.hu/213/tuzvedelmi-muszaki-iranyelvek

 

 

Építésügyi Műszaki Irányelvek

Ingyenesen letölthetők az alábbi linken: https://www.emi.hu/EMI/web.nsf/Pub/epitesugyi_muszaki_iranyelvek.html

Az ÉMSZB (Építésügyi Műszaki Szabályozási Bizottság) az alábbi építésügyi műszaki irányelveket fogadta el (az irányelvek a címre kattintva tekinthetők meg): 

1/2019. (VII.1.) ÉPMI Építésügyi műszaki irányelvek készítése,

2/2019. (VII.1.) ÉPMI Falazott szerkezetek nedvesség és sóvizsgálata,

3/2019. (VII.1.) ÉPMI Bontott tégla minősítése újrafelhasználás előtt (Bontott ép tömör téglák minősítése)

4/2019. (VII.1.) ÉPMI Építési és bontási hulladékok újrafeldolgozásából előállított kőanyag-halmazok alkalmazásának feltételei a magasépítésben

5/2019. (IX.16.) ÉPMI Akusztika. Helyiségek akusztikai komfortja. Követelmények.

6/2019. (X.7.) ÉPMI Vendéglátóhelyek okozta zajterhelés kiegészítő minősítése lakóhelyiségek védelme

Esztrichpadozatok Tervezés, kivitelezés, követelmények Műszaki Irányelv

Ingyenesen letölthető az alábbi linken: https://www.burkolastechnika.org/letoltes/Padlo_MI-01_2017_Esztrich_padozatok_-_Muszaki_iranyelv-1.pdf

Kerámiaburkolatok kialakítása Műszaki Irányelv

Ingyenesen letölthető az alábbi linken: https://mevsz.org/wp-content/uploads/2017/02/2017.-01.-Webes-MEVSZ_keramiaburkolatok-1.pdf

Műgyanta padlóbevonatok tervezése és készítése Műszaki Irányelv:

Ingyenesen letölthető az alábbi linken: https://mevsz.org/wp-content/uploads/2017/07/17.05.26.-V%C3%89GLEGES-M%C3%89SZ_m%C5%B1gyanta-ipari-padl%C3%B3k_v3.pdf

Bevonattal ellátott, többrétegű, ragasztott táblás homlokzati hőszigetelő rendszerek (ETICS-THR) kivitelezés Műszaki Irányelv

Ingyenesen letölthető az alábbi linken: https://mevsz.org/wp-content/uploads/2015/01/14.09.21.-THR-KIVITELEZ%C5%90I-PROSI-V%C3%89GLEGES-PDF-WEBRE-IS1.pdf

ÉMSZ Irányelvek

 • Alátéthéjazatok tervezési és kivitelezési irányelvei
 • Bádogos munkák tervezési és kivitelezési szabályai
 • Bitumenes lemezekből készülő csapadékvíz-szigetelések tervezési és kivitelezési szabályai
 • Cserépfedések tervezési és kivitelezési szabályai
 • Műanyag és gumialapú lemezekből készülő csapadékvíz-szigetelések tervezési és kivitelezési szabályai
 • Szálerősítésű cement tetőfedések tervezési és kivitelezési szabályai
 • Talajnedvesség és talajvíz elleni szigetelések tervezési és kivitelezési irányelvei
 • Tetőszigetelések tervezési és kivitelezési irányelvei
 • Zöldtetők tervezési és kivitelezési irányelvei

Megvásárolhatók: https://emsz.hu/kiadvanyaink/

Kérjük győződjön meg róla, hogy mindig a legújabb kiadását használja az irányelveknek.

Kérjük továbbá, jelezze számunkra, hogyha valamely irányelv hiányozna a listánkból vagy újabb verziója jelent volna meg, melyet a honlapunk nem tartalmaz!

További cikkeink tervezőknek