Környezetvédelem és Minőségpolitika

Környezetvédelem és minőségpolitika

A ROCKWOOL Hungary Kft. kőzetgyapot-szigetelőanyag fejlesztési, gyártási és értékesítési tevékenységeiben elsődleges célkitűzése az optimális nyereségszint mellett a kifogástalan minőségű termék kifejlesztése, a gyártás és kapcsolódó szolgáltatás folyamatos biztosítása. Mindezen tevékenységei során kiemelt szempontként kezeli a környezet állagmegóvását.

ENNEK ÉRDEKÉBEN:

A megrendelők igényeit a rendelkezésre bocsátott információk átvizsgálását követően a szükséges kiegészítések, pontosítások, egyeztetések során oly mértékben kívánja megismerni – a meglévő sokéves szakmai tapasztalat figyelembe vételével – hogy a megrendelők kifejezett igényein túl lehetőség szerint az általuk elvárható (látens) igények is érvényesüljenek a termék fejlesztésével, gyártásával és értékesítésével kapcsolatban.

A környezetvédelmi tevékenység során folyamatosan tájékozódik a technológiai fejlesztésekről és a gyakorlati működését folyamatosan fejleszti az elérhető legjobb technika, technológia alkalmazásával.

A megrendelőkkel és az érdekelt felekkel folytatott szervezeten belüli, valamint a szállítókkal (alvállalkozókkal) való kommunikáció során biztosítja, hogy a felmért, illetve meghatározott igények, környezetvédelmi elvárások a szakma számára egyértelműek, megvalósíthatóak legyenek.

Az erőforrások hatékony felhasználása mellett társaságunk gondoskodik a gyártási technológia és a gyártási hulladékok okozta indokolatlan környezetterhelés megelőzéséről.

Vállalkozásai során azok minden fázisában a szerződésben, megrendelésben vállalt követelmények, jogszabályi követelmények, vonatkozó szabvány előírások maradéktalan betartása és partnerei általi betartatása vezérli.

Folyamatosan figyelmet fordít a munkatársak korszerű szakmai és környezetvédelmi ismeretek elsajátítására, alkalmazására.

A minőségre, környezeti teljesítményre jelentős hatással bíró tevékenységeket irányító, végző és ellenőrző személyek felelősségét, hatáskörét és kölcsönös kapcsolatát úgy szabályozza, hogy annak eredménye a Megrendelő igényei maradéktalan teljesítésének biztosítéka legyen.

A Társaság az optimális nyereségszint eléréséhez szervezett tevékenységével, belső költségeinek csökkentésével és hatékonyságának növelésével járul hozzá.

A Társaság a minőség- és környezeti politikához kapcsolódó konkrét céljait a vezetőségi átvizsgálások során meghatározza, illetve teljesülésüket értékeli.

A folyamatokra vonatkozó konkrét minőség- és a jelentős hatású környezeti tényezőkhöz kapcsolódó környezeti célkitűzéseket a ROCKWOOL Hungary Kft. vezetősége meghatározta, dokumentálta, teljesülésüket ellenőrzi, a célkitűzéseket a megrendelők, érdekelt felek és a Társaság elvárásainak megfelelően – a jogi és egyéb előírások teljesítése mellett - módosítja, aktualizálja.

A Társaság minőség- és környezeti céljainak megvalósításához elvárja szállítói (alvállalkozói, beszállítói) azonosulását, elkötelezettségét is. Mindezek érdekében a szállítók kiválasztásánál törekszik az ISO 9001 és ISO 14001 szabványok szerint tanúsított cégek alkalmazására.

A Társaságnál a minőségért és környezeti teljesítményért viselt felelősség nem korlátozódik a vezetésre. A Társaság minden munkatársa felelős saját munkája minőségi és környezeti teljesítményéért, az Integrált Irányítási Rendszer előírásainak betartásáért, valamint a rendszer folyamatos fejlesztéséért.

A minőség- és környezeti politika minimumszintje a vonatkozó jogszabályi, illetve szabványokból származó szakmai kötelezettségek betartása, melyekre mint alapra ráépül a megrendelőktől és az érdekelt felektől közvetlenül kapott, vagy kért véleményekből származó reális igények kielégítésének szándéka.

Mindezek megvalósíthatatlanok a vezetés – de valamennyi munkavállaló – elkötelezettsége nélkül. Ezért a Társaság felső-vezetése kinyilvánítja, hogy a legmesszemenőbb mértékben elkötelezett, az integrált minőség (ISO 9001:2008), a környezetközpontú (ISO 14001:2004) irányítási rendszer létrehozása, bevezetése, és folyamatos fejlesztése iránt. Ugyanígy mindent megtesz, hogy a munkavállalók cég iránti elkötelezettsége magában foglalja az integrált rendszer iránti elkötelezettséget, melynek érdekében a vezetés a munkavállalók megfelelő képzéséről és motiválásáról gondoskodik.

Az Integrált Irányítási Rendszer részeként a vezetés biztosítja, hogy ennek érvényesítése megfelelő, cégen belüli támogatást és ösztönzést kapjon, valamint kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a megfelelő vezetői és adminisztratív ellenőrzések működjenek.

A MINŐSÉGÜGY ÉS A KÖRNYEZETVÉDELEM TERÜLETÉN A VEZETÉS A KÖVETKEZŐK ÉRVÉNYRE JUTTATÁSÁT TARTJA KIEMELTEN FONTOSNAK:

  • Legyenek egyértelműek a döntési és felelősségi jogkörök.
  • Legyen a termékfejlesztési-, gyártási-, és az azt támogató valamennyi munkafolyamatnak rögzített, szabályozott rendje.
  • Javuljon a termék- és gyártásminőség, környezeti teljesítmény és a hatékonyság a munkafolyamatok kontrollálásával.
  • Folyamatosan épüljenek be a termékfejlesztési, gyártási és a kereskedelmi folyamatba a megrendelői vélemények, valamint a vizsgálatokból, ellenőrzésekből, megrendelői visszajelzésekből származó tapasztalatok.
  • Kerüljenek értékelésre beszállítóink teljesítései, szabályozottak legyenek a beszerzések és értékesítések.
  • Jusson kiemelkedő szerephez a megrendelői kapcsolatok ápolása, a tájékoztatási tevékenység és a bizalomépítés.
  • Kapjon még nagyobb teret a folyamatos képzés és önképzés.

A ROCKWOOL HUNGARY Kft.

mint környezethasználó is, folyamatosan arra törekszik, hogy a megfelelő technológiák alkalmazásával és betartásával a tevékenységéből származó környezetterhelést a lehető legkisebb mértékűre csökkentse.

Ennek érdekében a vezetés biztosítja, hogy a munka és technológiai folyamatok a célhoz legyenek rendelve, és a vezetői, illetve adminisztratív ellenőrzések működjenek, valamint visszacsatolással ez a politika fennmaradjon, teljesüljön és a társaság a környezeti jellemzőket illetően az általános javulás felé haladjon.

 A KÖRNYEZETI CÉLOK ELÉRÉSE ÉRDEKÉBEN A VEZETÉS A KÖVETKEZŐKRE KIEMELT FIGYELMET FORDÍT:

A Társaság minden szintjén erősíteni kell az elkötelezettséget, és a felelősségérzetet a környezeti szennyezések megelőzését és csökkentését illetően. E célnak a ROCKWOOL HUNGARY Kft. oktatási, képzési és ösztönzési rendszerében meg kell jelennie.

Biztosítani kell a környezeti érdekeket szolgáló együttműködést az érdekelt felekkel (hatóságokkal, önkormányzatokkal, társadalmi szervezetekkel, lakossággal, stb.).

Minden bevezetés előtt álló új tevékenységünk környezetre gyakorolt hatását fel kell mérni. A beruházókat ösztönöznünk kell, hogy az új technológiák a régieknél környezetkímélőbbek, illetve biztonságosabbak legyenek.

A ROCKWOOL cégcsoport elvárásainak megfelelően a CO2 kibocsátás évenkénti meghatározására és nyomon követésére, valamint jelentésére.

Az energiafelhasználás monitoringjára és energiafelhasználás-fajlagos szinten tartására.

A Társaság keresi a lehetőségeket a termékfejlesztés és a gyártás során keletkező termelési hulladék kezelési technológiák folyamatos javítására, hogy azok hatása a környezetet kevésbé terhelje.

Mind szélesebb körben törekedni kell a szelektív hulladékgyűjtés megvalósítására.

Telephelyeinken, illetve gyártási és a kapcsolódó szolgáltatási tevékenységünket érintően munkát végző alvállalkozóktól el kell várni, hogy a környezeti tényezőket illetően társaságunk belső szabályait alkalmazzák.

Gondoskodni kell a Társaság egyéb tevékenysége során keletkező hulladékok és veszélyes hulladékok jogszabályi előírásoknak megfelelő kezeléséről.

A ROCKWOOL HUNGARY Kft. elkötelezett a jogszabályokban, szabványokban és a ROCKWOOL standardokban előírt és az érdekelt felek által elvárt és a Társaság által vállalt egyéb kötelezettségek maradéktalan teljesítése iránt.

A ROCKWOOL HUNGARY Kft. vezetése összhangot kíván teremteni a megrendelők és az érdekelt felek igények kielégítése, a cég üzleti céljai, és a környezet megóvása között.

Ennek érdekében a minőség-, illetve környezetközpontú irányítási rendszereket integrált rendszerként kezeli. A ROCKWOOL cégcsoport környezetvédelmi teljesítményéről éves környezetvédelmi jelentést készít, melyet az érdekelt felek számára hozzáférhetővé tesz (www.rockwool.com).

A vezetés az integrált rendszer minőség- és környezetpolitikája teljesülésének, fenntartásának, és fejlődésének garanciáját látja abban, hogy e politikákat a külső és belső nyilvánosság elé tárja.