Ce trebuie sa cuprindă dosarul de finanţare?

Dosarul de finanţare trebuie să cuprindă următoarele documente:

 1. cererea de finanţare, în original, completată integral prin tehnoredactare, conform formularului aprobat prin dispoziția președintelui Autorității;
 2. actul de identitate al solicitantului, valabil la data înscrierii în aplicația informatică, în copie;
 3. împuternicirea notarială, în situaţia în care cererea de finanţare este semnată de către altcineva decât solicitantul, în original;
 4. actul de identitate al persoanei împuternicite, valabil la data înscrierii în aplicația informatică, în copie;
 5. extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii cererii de finanțare, din care să rezulte dreptul de proprietate asupra imobilului construcţie pe care se va implementa proiectul, în original; în cazul în care sistemul de producere a energiei din surse regenerabile care deserveşte construcţia se amplasează pe teren, se va prezenta, în plus faţă de extrasul de carte funciară aferent construcţiei, extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii cererii de finanțare, din care să rezulte că solicitantul este proprietar/deţine un drept de folosinţă asupra imobilului teren; în situaţia în care extrasul de carte funciară este obţinut de solicitant în format electronic, se va depune copia tipărită a acestuia, care conţine şi codul de verificare;
 6. certificat de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finanţare, în original, în copie legalizată sau emis în Spațiul Privat Virtual;
 7. certificat de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finanţare, în original sau copie legalizată;
 8. certificat de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială va fi implementat proiectul, în situaţia în care domiciliul solicitantului este diferit de adresa de implementare, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finanţare, în original sau copie legalizată;
 9. Certificatul de performanță energetică eliberat înainte de intervenție, în original sau în copie legalizată, elaborat conform legislației în vigoare de către un auditor energetic atestat, nu mai vechi de 60 de zile;
 10. Auditul energetic efectuat înainte de intervenție, în original sau în copie legalizată, elaborat conform legislației în vigoare de către un auditor energetic atestat, nu mai vechi de 60 de zile ;
 11. Deviz general în care să fie evidențiate categoriile de lucrări și cheltuieli aferente solicitate la finanțare, conform prevederilor ghidului