Depunerea dosarului de finanțare

(1) După înscrierea persoanei fizice conform art. 13, alin. (1) și în termenul prevăzut la art. 13, alin. (6), acesta transmite la sediul Autorității dosarul de finanțare conținând toate documentele obligatorii menționate la art. .....

    (2) Cererea de finanțare, completată prin tehnoredactare și documentația anexată, legată, paginată şi opisată, se depun într-un singur exemplar, în plic sigilat, la registratura Autorităţii, la adresa: Administraţia Fondului pentru Mediu, municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sectorul 6, codul poştal 060031. Dosarul de finanţare poate fi transmis şi prin poştă, cu confirmare de primire, cu condiţia ca data primirii şi a înregistrării la Autoritate să nu depăşească data-limită prevăzută la art. 13, alin. (6). La momentul recepționării de către Autoritate, acesta va primi un număr de înregistrare.

    (3) Pe plic trebuie scrise în mod obligatoriu următoarele informaţii:

  1. numele, prenumele şi adresa completă ale solicitantului;
  2. b) mențiunea „pentru Programul privind efectuarea de lucrări destinate eficienţei energetice, beneficiari persoane fizice”.

(4) Un solicitant poate depune pentru un imobil o singură cerere de finanţare în cadrul aceleiași sesiuni de înscriere.

(5) Depunerea dosarului de finanţare în alte condiţii decât cele specificate la alin. (2) cu excepția paginației, atrage după sine respingerea acestuia.