Gennemtestet regnvandsprodukt håndterer oversvømmelse og forurening

Bygge- & Anlægsavisen, september 2020
rockflow urban climate adaptation city drone rain overview high level aerial view

Klimasikring er på alles læber. Det seneste årti har vist, at de ødelæggelser som de enorme regnbyger forårsager, er så dyre, at vi er tvunget til at handle nu. Samtidig er meget af regnvandet forurenet, hvilket går ud over vandmiljøet. Men med Rockflow fra ROCKWOOL har man et produkt, der både optager og renser regnvand under skybrud. Det er i sin enkelhed bæredygtig regnvandshåndtering, der løser to udfordringer i et produkt.

Klimatilpasning handler om oplagring og forsinkelse af de enorme vandmasser, som nu rammer byerne med jævne mellemrum. Men der bliver sjældent talt om, hvilke konsekvenser nedsivningen af forurenet regnvand har for grundvan-det. Den problematik satte Rockflow, der er en del af ROCKWOOL Group, sig for at løse. Svaret kom i form af Rockflow, der består af speciel designede stenuldselementer. Det særlige system er blevet gennemtestet i Holland og Danmark med gode resultater, og man ser nu, hvordan Rockflow bliver ef-terspurgt til danske klimasikringsprojekter:

– Klimasikring er en kompliceret affære. Det kræver særligt megen planlægning fra kom-munens side. Derfor har det været vores mål at bidrage til dette arbejde ved at udvikle et system, der er simpelt, effektivt og let kan tilpasses det konkrete bymiljø, fortæller An-ders Søgaard, Market manager i Rockflow.

– Først og fremmest har vi et produkt, der fra sin produktion er bæredygtigt. Det fremstilles af en naturlig stenart og er 100% genanvendeligt. Det kan også place-res under veje, parker og pladser, uden, at det begrænser tilgængeligheden her. Det er en usynlig løsning i bybilledet, forklarer Anders Søgaard.

Bidrager til et sundt vandmiljø

– Den umiddelbare fordel er, at Rockflow-elementerne har en frivolumen på 95%. Det betyder, at de kan optage store mængder regnvand. Men der hvor vi virkelig skiller os ud er, at elementerne ikke alene forsinker og opbevarer regnvandet. Det renser det også. Det filtrerer miljøskadelige stoffer, de såkaldte pah-stoffer (Polycykliske aromati-ske hydrocarboner) fra bilers dæk og brem-ser. Stoffer, der bør holdes fra det lokale vandmiljø. Zink og kobber kan også ende i vandmiljøet ved de store regnskyl, men også her hjælper Rockflow, siger Daan de Kubber, ansvarlig for Marketing og Business Development hos Rockflow. Han fortsætter:

– Vores forsøg i Holland viser at mellem 62 og 91% af de mest almindelige pah’er bliver filtreret bort mens 51 og 88% af zink og kobber tilbageholdes gennem Rockflow-systemet. Byerne er i deres natur årsag til store udledninger af forurening, og vi skal gøre vores bedste for at bevare et sundt vandmiljø. Derfor er vi glade for, at Rockflow nu er ved at blive taget i brug på det danske marked.

Hjælp til Frederiksberg kommune

Langelandsplads er det højeste punkt på Frederiksberg, herfra kan vandet løbe ud til resten af Københavns Kommune. Her har man benyttet sig af Rockflow-løsningen som en del af kommunens klimatilpas-ningsplan om at forsinke vandet til kloak-ken, til glæde for både Københavns og Frederiksberg kommune. Foruden de før-omtalte fordele ved Rockflow var håndvær-kerne også tilfredse med at arbejde med Rockflow.

– Det har en lav vægt og er let at arbejde med. På Langelands Plads har vi mange runde buer, så det har krævet en del tilpas-ning. Men Rockflow er nemt at skære i og tilpasse den enkelte byggegrund, fortæl-ler Thomas Frederiksen, formand ved C. Holbøll & Sønner, der har været med til at klimasikre Langelands Plads.

Succesen fra Langelands Plads har allerede nu resulteret i flere projekter på Frederiks-berg og andre steder i landet.

Rockflow: Flere funktioner i samme løsning

I byerne, hvor der ofte er utilstrække-lig oplagrings- og infiltrationskapacitet, hjælper Rockflow til en reguleret opsamling og bortledning af regnvand. Systemet etableres under jorden, med mulighed for en fleksibel tilpasning af eksisterende rør og led-ninger, så al funktionalitet over jorden forbliver intakt. På den måde sørger Rockflow for en naturlig forsinkelse af regnvandet.

Flere nyheder om Rockflow:

Mere om Rockflow:

Har du spørgsmål? Kontakt os: