Håndtering af regnvand i byerne kræver mange forskellige løsninger og funktioner for at lykkes med opfyldelse af spildevands- og klimatilpasningsplanerne samt vandrammedirektivet. I nogle områder, er der brug for mere forsinkelse som supplement til den eksisterende kloak. I andre områder ønskes der fuld afkobling af regnvand til kloakken med krav om forsinkelse og rensning og en tredje lokalitet kræver en LAR løsning.

Rockflow kan anvendes i alle disse typer af anlæg. Design parametrene er blot forskellige om Rockflow anvendes i en bassinløsning med LAR eller forsinkelse og om bassinet også skal kunne rense inden udledning til recipient.

De tekniske aspekter er af stor betydning for en vellykket implementering af Rockflow. Vi hjælper derfor gerne med at identificere eller beregne de rigtige tekniske aspekter, så vi kan blive enige om et passende Rockflow-design. Vi tilbyder en række generelle retningslinjer og (detaljerede) tegninger til oprettelse af et Rockflow-design. Til at understøtte designet af en Rockflow buffer samt tilhørende tilladelser og dialog med myndigheder f.eks. vej og miljø, tilbyder Rockflow guidelines og hjælpeværktøjer. Herudover tilbyder vi også anbefalinger for installation af et Rockflow anlæg med input til tilbuds-og installationsfasen samt anvisninger for drift og vedligeholdelse.

Den trinvise plan på denne side giver dig en oversigt over de nødvendige data og downloads. Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Rockflow-specialisterne direkte via den røde knap.

Har du brug for hjælp?

Vores Rockflow-specialister hjælper gerne med implementeringen af Rockflow og løsninger til dit projekt.

Design

Rockflow kan indgå i regnvandssystemer med flere funktioner f.eks. LAR, forsinkelse og/eller renseløsninger for afstrømmet regnvand. På denne side har vi samlet vejledning og dokumentation for rådgivere og projektejere, der ønsker at kende til dimensioneringsgrundlaget for anlæg med Rockflow, der kan udføres som kendte løsninger som f.eks. faskiner, forsinkelse af regn og skybrud i magasiner af Rockflow samt rensning af regnvand i anlæg opbygget af Rockflow.
Anvisningen rummer en beskrivelse af, hvordan anlæg til nedsivning, rensning og forsinkelse af regnvand i Rockflowfaskiner kan indpasses i afløbssystemet, opbygges og dimensioneres. I anvisningen indgår eksempler på anvendelse af Rockflow til regnvandshåndtering og et bilag, hvor Rockflows anvendelse til rensning af regnvand vurderes og sammenlignes med rensning i våde regnvandsbassiner, der er gældende standard (BAT).
Anvisningen er udarbejdet af WSP Danmark for Rockflow (ROCKWOOL).
I anvisningen dækker begrebet hverdagsregn over en statistisk fem-eller tiårshændelse, som bruges ved dimensionering af anlæggene. Skybrud er i synonym med regnhændelser, der er så intense, at de overskrider de fem-eller tiårshændelser, afløbssystemerne normalt dimensioneres til. Ved dimensionering af anlæg til skybrud skal man præcisere den hændelse, der skal håndteres.

Rockflow løsninger kan indgå i MIKE+ som forsinkelse og LAR, hvorved den hydrauliske effekt på ledningsnettet kan simuleres. Opsætning af Rockflow i MIKE+ kan ske ved hjælp af en manual udviklet af Envidan med tilhørende hjælpeværktøj.

Udledningstilladelse og miljø

Et Rockflow filter renser overordnet set på samme niveau som våde regnvandsbassiner, der er gældende BAT. Ud fra denne betragtning kan myndigheder godkende og udstede udledningstilladelser til recipienter, hvis der sker rensning af det afstrømmende regnvand i et Rockflow anlæg dimensioneret efter de her givne vejledninger.

Data for Rockflows renseevne af overfladevand er indsamlet og dokumenteret af flere omgange fra perioden 2015-2023. Den nyeste dokumentationsrapport, som følger Teknologisk Instituts vejledning – Testprocedure for renseløsninger til regnafstrømning, kan downloades hos TI eller i bjælken til højre. Tidligere dokumentationsrapport ligger tilgængeligt hos Miljøstyrelsen, med titlen ”Filterteknologi til rensning af regnvand i tætbebyggede områder”.

WSP har evalueret denne rapport  samt data fra laboratorie- og pilotskala test, hvor Rockflows filter egenskaber er undersøgt if.t. en række forurenings- og næringsstoffer. På den baggrund har WSP udarbejdet en anvisning for brug af Rockflow bl.a. som et filter.

Det er miljømæssigt sikkert at anvende Rockflow. Der er ikke risiko for forurening med materialet jf. undersøgelser udført af miljøvirksomheden SGS.

Udbud

Rockflow elementerne er basis komponenten i et Rockflow system. Hertil kommer brønde, rør og andet VA gods, til at forbinde Rockflow anlægget med afvandingssystemet. Rockflow elementerne har en række unikke egenskaber, der gør dem anvendelige både til forsinkelse eller LAR samt rensning af afstrømmet regnvand.

Rockflow elementer egenskaber kan beskrives på følgende måde. 

Stenuldskassetter der opfylder følgende specifikationer.

Installation

Til hjælp ved installation af et Rockflow anlæg er der udarbejdet en række anvisninger til entreprenøren, som kan hentes her.

Drift

Når anlægget er færdiginstalleres og inden det ibrugtages anbefaler vi, at få det inspiceret. Dels for at sikre, at der er korrekt installeret og dels for at sikre, at der ikke ligger store mængder sand og andre materialer fra byggeriet tilbage i anlægget. Hvis der gør det, skal det fjernes inden ibrugtagningen. Er anlægget mod forventning ikke udført korrekt, må der træffes passende foranstaltninger. Rockflow teamet bidrager også her gerne med råd og anbefalinger.

Drift af et Rockflow anlæg svarer til den almindelige drift af sandfangsbrønde. Driften har til formål at fjerne tilført suspenderet stof (SS) i det afstrømmede regnvand, så kanalerne holdes fri og rene for sediment. Erfaringen fra de Rockflow anlæg, der er installeret i Europa er, at der efter fireårs drift ikke har været behov for rensning.

Eftersom mængden af SS varierer fra område til område, kan der ikke gives en entydig frekvens for driften. Vi anbefaler først og fremmest hyppig oprensning af sandfangsbrønde. Herudover en tv inspektion af Rockflow anlægget efter ca. ét års drift for at vurdere mængden af SS fra området. Denne kan gentages efter tre år og frem til det vurderes, at anlægget skal skylles fri for sediment.

Der er udarbejdet en anvisning til slamsugeren entreprenøren om hvilket tryk, flow og dysse der skal arbejdes med, når Rockflow anlæg skylles rent.

Download af anvisningen for inspektion og rens

Genanvendelse

Efter at et Rockflow bassinet er udtjent, kan ROCKWOOL tage stenulden tilbage og smelte den om til nye stenduldsprodukter. Se livscyklus analyse for Rockflow via dette link:

Rockflow livscyklus analyse 

Herved reduceres affaldsmængden sammenlignet med f.eks. et vådt bassin, hvor sediment i forbindelse med drift og vedligehold, skal deponeres som forurenet jord, efter det er afvandet.

Andre spørgsmål? Kontakt os eller læs ofte stillede spørgsmål: