ROCKWOOL åbner for den grønne hane og viser vejen for energiintensiv industri

28. januar 2021

Årsskiftet 2021 markerede en vigtig, grøn milepæl på ROCKWOOLs to danske fabrikker. Ved at åbne den grønne biogashane omlægges den energikrævende produktion til CO2-neutral biogas. Det betyder reelt set et farvel til kul og koks på de store ovne og en reduktion af CO2-udledningen på 59.000 tons/år. Skiftet til grøn energi betyder byggematerialer med lavt CO2-aftryk og fordele for bæredygtigt byggeri.

ROCKWOOL har på baggrund af sin energiintensive produktion indtil i år været en af Danmarks større CO2-udledere, men har netop taget et markant skridt mod en grønnere fremtid. Fra 1. januar i år producerer de største smelteovne på virksomhedens to danske fabrikker på CO2-neutral biogas. Det betyder, at ROCKWOOL når over 70% CO2-reduktion i 2021 (ift. 1990). Med andre ord når ROCKWOOL sin del Danmarks fælles klimamål i god tid før 2030.

- Vi er stolte over, at vi yder et bidrag til at mindske CO2-udledningerne fra industrien. Det er ikke bare et vigtigt skridt for os, men for hele sektoren, fordi det viser, at det er realistisk at omstille industriprocesser med meget høje temperaturer til vedvarende energi og derved at nedbringe CO2-udledningen, siger Frank Larsen, administrerende direktør i ROCKWOOL Nordics og fortsætter:

- Vi deler regeringens holdning om, at klima, vækst og arbejdspladser skal gå hånd i hånd, og vi er glade for at yde et bidrag til at nå det danske klimamål, samtidig med at vi beholder danske arbejdspladser.

Det er ikke bare en omstilling, virksomheden gør fra den ene dag til den anden. Forud er gået årtiers ingeniørkunst og innovationsprocesser for at udvikle helt nye smelteteknologier, der gør det muligt at bruge vedvarende energikilder. ROCKWOOL har de sidste 10 år investeret over 500 mio. kr. i moderniseringen af de danske fabrikker, der har fungeret som testlaboratorie for udviklingen af den nye teknologi. Omlægningen til fossilfrie energikilder er en vigtig milepæl i den grønne satsning.

Grøn omstilling af industrien er nødvendig, hvis Danmark skal nå sit klimamål i 2030

Den danske energiintensive industri er i lighed med ROCKWOOLs fabrikker kendetegnet ved produktion ved høje temperaturer – ofte over 1.000 grader. Det er i mange tilfælde vanskeligt at elektrificere disse processer, og derfor er skift fra fossile brændsler til biogas et vigtigt redskab i reduktionen af sektorens CO2-udledninger.

- Biogas er helt afgørende for, at en række virksomheder – for eksempel ROCKWOOL – kan gennemføre en grøn omstilling. Derfor bør man sikre, at virksomhederne har adgang til gasnettet, og at der er bliver produceret biogas i tilstrækkelige mængder. Der er store klimagevinster at hente ved at få virksomhedernes produktion over på biogas, men hvis det skal lykkes, er det nødvendigt, at politikerne gør omstillingen mulig”, siger Troels Ranis, branchedirektør i DI Energi.

Vejen mod en mere bæredygtig byggebranche

Bygninger står for 40% af Danmarks samlede energiforbrug og 20% af CO2-udledningen. I takt med at Danmarks energiforsyning i stigende grad bliver baseret på vedvarende energi, ændres balancen mellem den CO2, som udledes fra driften af bygningen i hele dens levetid, og den CO2, som er udledt i fremstillingen af de materialer, som bruges til opførelse og vedligeholdelse. Det har medført øget fokus på klimabelastningen fra produktionen af byggematerialer.

- Vi mærker en tydelig tendens i markedet mod øgede efterspørgsel efter byggematerialer med lavere CO2-aftryk. ROCKWOOLs omstilling til biogas i Danmark betyder, at aktører i byggebranchen nu får adgang til brandsikre isoleringsprodukter med lang levetid og dokumenteret mindre klimaaftryk. Det giver boligejere sikkerhed, når der skal bygges bæredygtigt i Danmark, forklarer Frank Larsen.

De store investeringer, som ROCKWOOL gennem det seneste årti har foretaget i de danske fabrikker, skal også ses i lyset af ROCKWOOLs ønske om at fastholde produktion og arbejdspladser i Danmark. ROCKWOOL blev etableret i Danmark i 1937 og er siden vokset til at blive en global spiller inden for grønne løsninger baseret på stenuld. Omlægningen til biogas på de danske fabrikker er led i en samlet, ambitiøs klimaindsats for ROCKWOOL både i Norden og globalt.